Salgsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg via www.itec.as. Unntak er dersom annet er særskilt avtalt mellom partene.

1.SELGER

Selger er iTec AS, Ringdalskogen 101, 3270 Larvik. Registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 918011625. iTec AS refereres heretter som iTec. De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2. KJØPER

iTec selger varer til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. iTec forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

3.INFORMASJON

iTec gjør sitt ytterste for å til enhver tid å gå ut med korrekte opplysninger om priser og produkter, men tar forbehold om skrivefeil og manglende justering av priser/informasjon.  forbeholder seg retten til å endre all produktinformasjon og priser i sine markedsføringsverktøy uten varsel. Eventuelle endringer underrettes om i form av ordrebekreftelse.

4. LEVERING/UNDERSØKELSESPLIKT

Produkter leveres i henhold til valg som utføres i nettbutikken. Ved eventuelle forsinkelser vil iTec informere kunde så raskt som mulig. Dersom ikke annet er avtalt, går risikoen over på kjøper. Det skjer når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

Ved varemottak plikter kjøper, innenfor rimelighetens grenser, å undersøke varen for transportskade. Innen rimelig tid må det undersøkes at varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, og om den ellers har mangler.

Dersom mangler oppdages, må kjøper melde fra til iTec i form av reklamasjon (se kontraktens punkt 8).

Varer som hentes på utleveringssted må hentes på virkedager i tidsrommet 08:00-15:30. Opphenting kan kun skje etter at det er mottatt bekreftelse på at varen er sendt.

5. PRISER

Alle priser er oppgitt eks. mva. Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eller ved ordrebekreftelse, forbeholder iTec seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra iTec, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner, eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan iTec ensidig slette eller avvise ordre.

6. BESTILLING- OG AVTALEINNGÅELSE

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. iTec vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt

En part er likevel ikke bundet av avtalen ved skrive eller tastefeil i priser fra selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling. Det gjelder også om den annen part innser, eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved faktura. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid gjeldende/høyeste morarente iht. Forsinkelsesrenteloven

7. SALGSPANT

iTec har med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

8. REKLAMASJON

Bedrifter har ingen angrerett. Ved produktfeil gjelder produsentens garantibetingelser. iTec tilbyr ikke produktgarantier utover produsentens garantibetingelser. Dersom varen ikke stemmer med bestilling/pakkseddel/ordrebekreftelse eller faktura, må Kjøper reklamere skriftlig og senest innen 10 dager etter mottakelsen av faktura.

Kunden må reklamere innen 10 dager etter at kunden oppdaget, eller burde oppdaget eventuelle mangler. Ref. Kjøpsloven § 32.

Ansvar for feil eller mangler: Kunden kan kreve erstattet tap han lider som følge av mangel på samme måte som ved forsinkelse. iTec sitt ansvar omfatter bare mangler som Kunden har påberopt innen 2 år etter at

Kunden har mottatt varen, jfr. Kjøpsloven § 32 annet ledd.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt, betaler iTec ikke disse utgiftene.

9. ERSTATNINGSANSVAR

iTec fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse eller generelle feil på produktet. Unntatt er tilfeller hvor iTec grovt uaktsomt, eller bevisst har forårsaket feilen/mangelen. Ansvaret begrenses da til fakturaverdien av det gjeldende produktet.

10. PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt for dette skjer via salg@itec.as

11. FORCE MAJEURE

iTec ansvar ved levering oppheves ved særskilte tilfeller utenfor vår kontroll, slik som krig, naturkatastrofer, offentlige restriksjoner, etc. Knapphet på transportmidler, forsinkelser fra produsent/underleverandør o.l. som skyldes forannevnte punkter fritar iTec for alt annet ansvar enn å kreditere den manglende varens kjøpesum.

12. ENDRING I VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13. TVISTER

Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, Som rett verneting vedtas Vestfold tingrett, rettssted Larvik.

Dersom du har spørsmål utover dette: sjekk vår personvernerklæring eller kontakt oss

Kontakt oss